ВАЖНО за клиенти

Най-важната информация за нашите клиенти!


Ви можете да видите ЗАКОН за защита на потребителите  тук: 

https://kzp.bg/data/content/u/9/upload/Zakoni%20i%20naredbi/2019/ZAKON_za_zashtita_na_potrebitelite.pdf


ВАЖНО:

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Преди потребителят да бъде обвързан от

договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване

на договор, търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин следната

информация:


8. когато потребителят има право на отказ от договора, се посочват условията, срокът и начинът за

неговото упражняване съгласно чл. 52, ал. 1 и 2; търговецът е длъжен да предостави на потребителя и

стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6;

12. напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;


Чл. 181н. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2015 г.) 

(1) Търговците предоставят на потребителите информация за

органите за АРС, в чийто обхват на дейност попадат, и за органите за АРС, към които са поели ангажимент

да участват или са длъжни да използват. Информацията включва адреса на интернет страницата на

съответните органи за АРС.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ясен, разбираем и леснодостъпен начин на интернет

страницата на търговеца, когато има такава, и когато е приложимо, в общите условия на договора за

продажба или в договора за предоставяне на услуги, предлагани от търговеца.

(4) Търговците, които сключват договори за онлайн продажби или услуги, както и местата за онлайн 

търговия, установени в рамките на Европейския съюз, поставят на интернет страниците си електронна връзка 

към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), която е леснодостъпна за потребителите.


Голям избор

Повече от 1000 продукта на склад

Безплатна доставка до офиса на еконт

При поръчка от 100 лева

Осигуряване на качеството

Ние сме производители